Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
o Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
o De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
o Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
o De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,
   alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
o Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
   Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
o De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
o Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
o Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
o Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
o Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

LET OP: Belangrijke wijziging in wet- en regelgeving per 1 januari 2014!
Zie regelgeving voor de meest actuele status van wet- en regelgeving.

Belastingvoordelen voor een ANBI
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
o Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt
   voor het algemeen belang.
o Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
o Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
o Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
o Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
o Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Welkom op ANBIbank.nl

Bent u bestuurder van een ANBI Instelling?
Lees onder regelgeving dan aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen per 1 januari 2014 en hoe ANBIbank u daarin kan helpen en indien gewest daarbij kan ondersteunen.

Bent u op zoek naar een goed doel?
Zoek bij zoek uw ANBI dan het goede doel waaraan u zou willen geven!