Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
o        Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
o        De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
o        Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de        integriteitseisen.
o        De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de        
       instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden        vermogen.
o        Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van        de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
o        De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
o        Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
o        Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
o        Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een        
       soortgelijk doel.
o        Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

LET OP: Belangrijke wijziging in wet- en regelgeving per 1 januari 2014!
Zie regelgeving voor de meest actuele status van wet- en regelgeving.

Belastingvoordelen voor een ANBI
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
o        Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de        instelling gebruikt voor het algemeen belang.
o        Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen        
       schenkbelasting te betalen.
o        Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
o        Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift
       aan een ANBI.
o        Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of        
       vennootschapsbelasting.
o        Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Copyright 2006 Stichting Beheer evangeliegemeente De Deur. All Rights Reserved.
Welkom op ANBIbank.nl

Bent u bestuurder van een ANBI Instelling?
Lees onder regelgeving dan aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen per 1 januari 2014 en hoe ANBIbank u daarin kan helpen en indien gewest daarbij kan ondersteunen.

Bent u op zoek naar een goed doel?
Zoek bij zoek uw ANBI dan het goede doel waaraan u zou willen geven!

Web Page Maker, create your own web pages.